DỰ ÁN RESORT DUYÊN HÀ CAM RANH

01:10 11/10/2018

Địa chỉ:  Lô D9B, Khu 3, Cam Hải Đông, Quận Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Address: Lot D9B, Area 3, Cam Hai Dong, Cam Lam District, Khanh Hoa Province, Vietnam

Hạng mục thi công: Thi công xây dựng

Contract contents: Construction